jquery api
首页  >  ajax  > ajaxSuccess(callback) 源码下载

返回值:jQueryajaxSuccess(callback)

概述

AJAX 请求成功时执行函数。Ajax 事件。

XMLHttpRequest 对象和设置作为参数传递给回调函数。

参数

callbackFunctionV1.0

待执行函数

示例

描述:

当 AJAX 请求成功后显示消息。

jQuery 代码:
 $("#msg").ajaxSuccess(function(evt, request, settings){
   $(this).append("<li>请求成功!</li>");
 });
你有一个罗莱四件套待领取~
办理招商银行信用卡,百分百获得首刷礼,更可获得罗莱四件套或九阳白玉盏一个,详情请点击~
×