jquery api
首页  >  选择器  > :first 源码下载

返回值:jQuery:first

V1.0概述

获取第一个元素

示例

描述:

获取匹配的第一个元素

HTML 代码:
<ul>
    <li>list item 1</li>
    <li>list item 2</li>
    <li>list item 3</li>
    <li>list item 4</li>
    <li>list item 5</li>
</ul>
jQuery 代码:
$('li:first');
结果:
[ <li>list item 1</li> ]
推荐办理招商银行新用卡,新户首刷礼,更可获得罗莱四件套、九阳白玉盏,详情点击这儿~
你有一份支付宝红包待领取
打开支付宝首页搜索 7618420 即可领取支付宝红包一份,每天可领一次~
×