jquery api
首页  >  选择器  > :input 源码下载

返回值:Array<Element(s)>:input

V1.0概述

匹配所有 input, textarea, select 和 button 元素

示例

描述:

查找所有的input元素,下面这些元素都会被匹配到。

HTML 代码:
<form>
  <input type="button" value="Input Button"/>
  <input type="checkbox" />

  <input type="file" />
  <input type="hidden" />
  <input type="image" />

  <input type="password" />
  <input type="radio" />
  <input type="reset" />

  <input type="submit" />
  <input type="text" />
  <select><option>Option</option></select>

  <textarea></textarea>
  <button>Button</button>

</form>
jQuery 代码:
$(":input")
结果:
[ 
  <input type="button" value="Input Button"/>,
  <input type="checkbox" />,

  <input type="file" />,
  <input type="hidden" />,
  <input type="image" />,

  <input type="password" />,
  <input type="radio" />,
  <input type="reset" />,

  <input type="submit" />,
  <input type="text" />,
  <select><option>Option</option></select>,

  <textarea></textarea>,
  <button>Button</button>,
 ]
你有一个罗莱四件套待领取~
办理招商银行信用卡,百分百获得首刷礼,更可获得罗莱四件套或九阳白玉盏一个,详情请点击~
×