jquery api
首页  >  选择器  > :lt(index) 源码下载

返回值:Array<Element(s)>:lt(index)

概述

匹配所有小于给定索引值的元素

参数

indexNumberV1.0

从 0 开始计数

示例

描述:

查找第一第二行,即索引值是0和1,也就是比2小

HTML 代码:
<table>
  <tr><td>Header 1</td></tr>
  <tr><td>Value 1</td></tr>
  <tr><td>Value 2</td></tr>
</table>
jQuery 代码:
$("tr:lt(2)")
结果:
[ <tr><td>Header 1</td></tr>, <tr><td>Value 1</td></tr> ]
你有一个罗莱四件套待领取~
办理招商银行信用卡,百分百获得首刷礼,更可获得罗莱四件套或九阳白玉盏一个,详情请点击~
×