jquery api
首页  >  选择器  > :not(selector) 源码下载

返回值:Array<Element(s)>:not(selector)

概述

去除所有与给定选择器匹配的元素

在jQuery 1.3中,已经支持复杂选择器了(例如:not(div a) 和 :not(div,a))

参数

selectorSelectorV1.0

用于筛选的选择器

示例

描述:

查找所有未选中的 input 元素

HTML 代码:
<input name="apple" />
<input name="flower" checked="checked" />
jQuery 代码:
$("input:not(:checked)")
结果:
[ <input name="apple" /> ]
你有一个罗莱四件套待领取~
办理招商银行信用卡,百分百获得首刷礼,更可获得罗莱四件套或九阳白玉盏一个,详情请点击~
×