jquery api
首页  >  选择器  > :parent 源码下载

返回值:Array<Element(s)>:parent

V1.0概述

匹配含有子元素或者文本的元素

示例

描述:

查找所有含有子元素或者文本的 td 元素

HTML 代码:
<table>
  <tr><td>Value 1</td><td></td></tr>
  <tr><td>Value 2</td><td></td></tr>
</table>
jQuery 代码:
$("td:parent")
结果:
[ <td>Value 1</td>, <td>Value 2</td> ]
你有一个罗莱四件套待领取~
办理招商银行信用卡,百分百获得首刷礼,更可获得罗莱四件套或九阳白玉盏一个,详情请点击~
×